NY VEJ TIL VÆKST

 

Når silkebåndet klippes, og den nye omfartsvej nord om Grenaa bliver erklæret for åbnet i november 2017, kan det blive starten på en ny æra for Grenaa by, for Grenaa Havn og for hele Norddjurs Kommune.

Omfartsvejen vil ikke alene lede tung trafik fra A 16 nordfra uden om byen og direkte ned på havnen. Den vil også styrke interessen for at etablere nye virksomheder på de meget store erhvervsarealer, der udlægges på begge sider af den nye vej nord for byen. Og det vil være nærliggende at tro, at nogle af disse virksomheder vil benytte sig af det tætte naboskab med havnen til at sende og modtage gods via søvejen.

Under alle omstændigheder vil den nye omfartsvej være et trumfkort for Grenaa Havn, der får nogle yderst tidssvarende tilkørselsforhold. Omfartsvejen ender ganske enkelt på havneområdet, hvor der er rigelig plads til at laste og losse gods – også i stor skala. En del af vejføringen vil desuden være forberedt for modulvogntog.

”Omfartsvejen styrker havnens konkurrenceevne markant i forhold til andre havne, der mange steder har problemer med at afvikle den tunge trafik til og fra havnen. Med omfartsvejen kan vi aflaste Grenaa by for en god del af den trafik, der tidligere skulle bevæge sig gennem byen, og det er vi glade for. Samtidig ser vi store muligheder for, at havnen på længere sigt kan få del i den udvikling, som vil ske på de meget store erhvervsarealer, der udlægges i forbindelse med den nye vejføring”, siger Henrik Carstensen. ”Det er afgørende vigtigt, at Norddjurs Kommune med dette projekt styrker den store arbejdsplads, Grenaa Havn udgør”.

 

STATEN BETALER

Den nye omfartsvej er på alle måder et win-win-projekt for Norddjurs Kommune. Mens Norddjurs Kommune selv betalte for VVM-undersøgelsen forud for projektets start, er det den danske stat, der betaler samtlige udgifter til vejanlægget. I dagens tal udgør det 114 mio. kr. Det gør de godt 6 kilometer vej til den største enkeltanlægsopgave i kommunens historie, og det store projekt har da også været undervejs siden 2009, hvor projektet blev en del af regeringens aftale om en ny, grøn transportpolitik.

Projektets størrelse har dog ikke afholdt Norddjurs Kommune fra selv at påtage sig opgaven som bygherre, og det rummer ifølge projektleder Henrik Bjerring Poulsen flere fordele:
”Kommunen er i sagens natur tættere på i det daglige samarbejde med entreprenørerne. Det er en fordel, når der skal træffes beslutninger. Vi er på stedet og kan vurdere forholdene. Det betyder, at vi kan løse eventuelle problemer meget hurtigt”, siger han.
Også i dialogen med naboer til projektet er det en fordel, at kontakten sker med kommunens medarbejdere. ”Her kommer det lokale kendskab også til sin ret, ligesom lokalkendskabet har været en stor fordel i den meget store jordfordeling, som har fundet sted, da projektet blev planlagt”, siger Henrik Bjerring Poulsen.

 

INDEN FOR RAMMERNE

Både projektets tidsplan og budget holder, og der forventes ikke overskridelser frem til den planlagte indvielse om godt et år. I aftalen med staten ligger bl.a., at Norddjurs Kommune selv skal betale for eventuelle overskridelser af budgetrammen, ligesom det er aftalt, at det nye vejstykke bliver en kommunevej, der vedligeholdes for kommunens regning.

 

EN STYRKE FOR HELE KOMMUNEN

Norddjurs Kommunes borgmester, Jan Petersen, har meget store forventninger til den nye omfartsvej nord om Grenaa. Både på vegne af de borgere, som ikke længere bliver generet af tung trafik gennem byen til havnen –og i høj grad også på vegne af Grenaa Havn og hele kommunen:
”Omfartsvejen stiller Grenaa Havn endnu bedre i konkurrencen. Vi ved, at tilgængelighed i stigende grad bliver det, havne skal konkurrere på i fremtiden, og næste år får Grenaa Havn helt unikke tilkørselsforhold – direkte ind til havnen. Det bliver ikke alene til gavn for havnen – men for hele kommunen, der naturligvis har udvikling af Grenaa Havn som et højt prioriteret indsatsområde. Det vil styrke os alle i kommunen, at Grenaa Havn kan tiltrække flere aktiviteter”, siger Jan Petersen.

Samtidig åbner den nye vejføring mulighed for udlægning af nye erhvervsarealer ved den kommende omfartsvej. ”Her får virksomheder mulighed for at placere sig med nem adgang til A 16 og til havnen. Også det er en styrke i vores lange, seje træk for at styrke erhvervslivet og skabe arbejdspladser i Norddjurs Kommune”, siger Jan Petersen.