Havne er lokale vækstmotorer

Havnene har et gevaldigt 'drive'

Danske Havnes nye direktør Tine Kirk Pedersen er glad for sin forretningsmæssige baggrund og erfaring fra politisk ejede organisationer.

Hun kender det politiske maskinrum og finder politisk arbejde både interessant og vigtigt. Men det er alligevel de kommercielle aspekter i en politisk ejet virksomhed, der gør Tine Kirk Pedersen allermest glad for sit nye job som direktør for Danske Havne.

”Havne er først og fremmest en forretning, og for mig og branchen ligger der en stor opgave i at forbedre rammevilkårene for, at havnene kan udvikle sig – netop som forretninger, der skaber lokal vækst og arbejdspladser,” siger hun. Og selv om de danske havne er meget forskellige i størrelse og situation, ser hun ingen hindringer for, at der kan sættes en fælles dagsorden for havnenes udvikling i de kommende år.

”Jeg har besøgt en del havne allerede, og jeg møder overalt et billede af, at havnene har et gevaldigt ’drive’ og står på spring for at udnytte deres potentiale bedst muligt. Det er det potentiale, jeg skal være med til at udløse i jobbet her”, siger Tine Kirk Pedersen.

 

HAVNE I FORANDRING

Hun har sat sig i Danske Havnes chefstol på et tidspunkt, hvor havnenes fremtidige vilkår er til debat. En ny havnelov er på vej gennem lovmaskinen, ligesom regeringens vækstplan for ”Det Blå Danmark” skitserer, hvor den maritime sektor kan bevæge sig hen i de kommende år.

”Som en vigtig mærkesag skal vi i højere grad have udnyttet potentialet på ’de blå motorveje’. Vi har som samfund gennem en årrække ikke bragt vandvejene tilstrækkeligt meget i spil. Det er ærgerligt, for her ligger et stort potentiale. Søtransport udgør jo en del af løsningen på både trængsels- og slitageproblematikken på vores motorveje og de tilhørende miljøproblemer. Men i dag er f.eks. de administrative byrder forbundet med søtransport uforholdsmæssigt store i forhold til landtransport.

Det er nogle helt basale rammevilkår, som vi skal arbejde med – også i relation til f.eks. EU’s målsætninger inden for multimodale transportløsninger. Det er først og fremmest politiske emner – men det er jo også forretning, fordi rammevilkårene spiller direkte ind på havnenes og skibstransportens konkurrencevilkår”.

VÆKSTMULIGHEDER

Om regeringens vækstplan "Det Blå Danmark - et globalt maritimt kraftcenter" siger Tine Kirk Pedersen: ”Selv om jeg ud fra et havneperspektiv godt kunne have ønsket mig endnu mere fokus på den vækst og beskæftigelse, som mange havne bidrager til at skabe i oplandet og lokalsamfundet, rummer vækstplanen en række interessante muligheder for danske havne. Det gælder f.eks. vækstplanens delmål om at styrke det maritime iværksættermiljø. Et andet interessant område er planens fokus på at gøre Danmark til et førende laboratorium for test af nye maritime teknologier, produktionsformer og energiproduktion. Og endelig rummer vækstplanen delmål om udvikling, test og anvendelse af udstyr til automatisering af skibsdrift m.v. Havnene har historisk vist sig gode til at udnytte nye muligheder og udvikle deres forretning”, siger Tine Kirk Pedersen.

NY HAVNELOV PÅ VEJ

Også når det gælder udkastet til en ny havnelov har Tine Kirk Pedersen på vegne af havnene nogle interesser og ønsker.
Her i efteråret forventes det, at der indledes forhandlinger, hvor krav og ønsker fra alle aktører i sektoren skal forenes.
”Her prioriterer Danske Havne krav og ønsker, der styrker havnenes forretningsmuligheder - naturligvis under hensyn til gældende lovgivning både i Danmark og i EU”, siger Tine Pedersen, der sender en venlig tanke til sit sekretariat, som leverer den faglige opbakning til en ny chef, som ikke har haft lang tid til at læse op på de komplekse sager.

TRIVES I KRYDSFELTET

Ikke desto mindre er det tydeligt, at Tine Pedersen trives i krydsfeltet mellem politiske og kommercielle aktiviteter. Hun har uddannelse og baggrund fra markedsrelaterede jobs i både DSB og Sund & Bælt, hvor hun bl.a. arbejdede som markedsdirektør. Men hun har også været tæt på det politiske system som embedsmand i Transportministeriet gennem 8 år.

”Jeg har fået en fantastisk modtagelse i det nye job, hvor jeg får god brug for mine kompetencer, min erfaring og mit netværk. Danske Havne skal arbejde både med politisk interessevaretagelse og som netværksorganisation i en sektor, der har stor strukturel og økonomisk betydning for Danmark. Og det gør vi bedst, hvis vi tænker på havne som en forretning, der har stor lokal betydning og skaber op mod 10 % af lokalområdets arbejdspladser”, siger Tine Kirk Pedersen.