Fremtidens energiform høstes på havet, omdannes i havn og bruges på havet

På globalt plan kigger verden ind i flere nye energiformer og nye muligheder for lagring af strøm. Det er Grenaa Havns ambition af blive platform for storskala test af nye energiformer såkaldt Power-to-X eller ganske kort PtX. Grenaa Havn introducerer i forbindelse med lanceringen af strategi 2025 nu kernesegmentet Energy & Innovation.

Grenaa Havn har arbejdet med dette innovative område i længere tid. Der sættes nu flere ressourcer af til i endnu højere grad at tilegne sig viden og skabe et understøttende fundament for udviklingen af nye vedvarende og grønne energiformer.

I Grenaa Havns sigte handler det i særlig grad om Power-to-X-anlæg som eksempelvis kan lagre strøm og omdanne strøm fra sol og vind til nye, grønne energiformer.

Vi har alle et fælles ansvar for at bidrage til at løse klimaudfordringerne. Også havnene skal spille en større rolle i denne udvikling. CO2-neutrale brændstoffer er afgørende for fremtidens nye grønne transportformer. Relateret til havnene og søfarten vil nye energiformer til landtransport, shipping og skibstrafikken især være interessante og banebrydende scenarier.

Partnerskabshavn for en grøn verden 2025

Grenaa Havn lancerer ved årsskiftet til 2021 en ny strategi, der sigter mod 2025. I strategien er der lagt utrolig stor vægt på, at FNs Verdensmål er tænkt ind og gennemsyrer hele strategien. Bæredygtighed og CSR er en integreret del af Grenaa Havns forretning og afspejles flere steder i det strategiske fokus. Energy & Innovation herunder Power-to-X og tanken om partnerskaber for en grøn fremtid vil danne et stærkt fundament for en udvikling, som allerede er i fuld gang.

Det er i skrivende stund regeringens ambition, at Danmark i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler. Det vil sige, at Danmark i 2050 skal kunne producere nok vedvarende energi til at kunne dække det samlede danske energiforbrug.

På havnen i Grenaa ser man i høj grad gerne, at energien skal komme fra havet og igen bruges på havet i nye former.

Mere havvind i den nære fremtid

Indenfor den nærmeste fremtid ser Danmark ind i en væsentlig udbygning af havmølleparker i Kattegat, ud over den eksisterende Anholt Havmøllepark, hvilket bliver et vigtigt skridt på vejen i Danmarks omstilling til mere grøn energi.

På Grenaa Havn følger vi interesseret flere havmølleprojekter.

Hesselø - godt for klima og beskæftigelse

Grenaa Havn melder allerede klar til at blive en del af Hesselø-projektet og glæder sig til at få en dialog med udbyderne. Grenaa Havn har ekspertisen fra Anholt Havmøllepark og råder derfor også over infrastrukturen. Det er godt nyt for regionen og erfaringerne fra Anholt viser, at installation af en ny havmøllepark skaber tusinder nye arbejdspladser. Med Grenaa Havns nye kernesegment Energy & Innovation understøttes ambitionerne for Hesseløs min. 200MW vind direkte til PTX i 2027.

For Grenaa Havn står det klart, at lagring af strøm fra vindmøller og udnyttelse af havvindsressourcer bliver et centralt element i den kommende PtX-infrastruktur.